Algemene voorwaarden

Voor gebruik van de BEAUTY BUSINESS PARTNER-webshop gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden van CLARENA NEDERLAND (hierna: "CLNL") in de versie die geldt bij het plaatsen van de bestelling.

U kunt de Algemene Voorwaarden opslaan en/of afdrukken. U kunt deze ook via onze website oproepen.

2 Overeenkomst en bestelprocedure, taal overeenkomst en contractanten

Het gehele aanbod in de CLNL-webshop is vrijblijvend. Een overeenkomst tussen u en CLNL komt tot stand door uw bestelling per e-mail en de aanvaarding hiervan door CLNL Direct na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een automatische e-mail, waarin uw bestelling wordt samengevat. Deze e-mail is uitsluitend bedoeld ter informatie. CLNL heeft hiermee uw bestelling nog niet aanvaard. Als u na ontvangst van een factuur of bij levering (rembourszending) betaalt, dan aanvaardt CLNL uw bestelling bij verzending hiervan. Voor zover niet anders vermeld in de webshop, zal uw bestelling binnen vijf werkdagen worden verzonden. Bij betaling per Ideal wordt uw bestelling aanvaard en de overeenkomst gesloten door het belasten van uw creditkaart of de betreffende bankrekening. Voor zover er in de webshop betreffende de levertijd niets anders wordt vermeld, zal uw bestelling ook in dit geval binnen vijf werkdagen worden verzonden.

CLNL verkoopt alle producten uitsluitend in gezinshoeveelheden. Dit betreft enerzijds het aantal producten van een bestelling, anderzijds ook het aantal producten van meerdere bestellingen die groter zijn dan een gezinshoeveelheid.

Als u het gewenste product hebt gevonden, kunt u dit vrijblijvend in uw winkelmandje leggen door op de knop In uw winkelmandje te klikken. De inhoud van uw winkelmandje kunt u op elk moment vrijblijvend bekijken door op de knop Winkelmandje te klikken. U kunt altijd producten uit uw winkelmandje verwijderen door op de X-knop (product wissen) te klikken. Ook kunt u de aantallen veranderen. Als u de producten in uw winkelmandje wilt kopen, klikt u op de knop Naar de kassa. Vervolgens voert u uw gegevens in. De verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *. U hoeft zich niet te registreren. De gegevens worden versleuteld overgedragen. Als u uw gegevens hebt ingevoerd, gaat u naar de bestelpagina waar u uw gegevens nogmaals kunt controleren. U kunt gegevens wijzigen door op de "terug-knop" of op de knop Wijzigen te klikken. Door op de knop “Bestellen met verplichting tot betalen” te klikken, sluit u de bestelprocedure af. Voordat u op de knop Definitief bestellen klikt, kunt u deze procedure op elk moment afbreken door het browservenster te sluiten.

U hebt de mogelijkheid zich te registreren en een account aan te maken. In dat geval wordt de tekst van de overeenkomst door ons opgeslagen. U kunt deze tekst dan via uw account oproepen. Wilt u zich niet registeren, dan wordt de tekst van de overeenkomst niet opgeslagen.

De taal van de overeenkomst is Nederlands.

De overeenkomst tussen u en CLARENA NEDERLAND komt tot stand met:

CLARENA NEDERLAND
Loevesteinlaan 238
2533 BA Den Haag
Telefoon: + 31 70-3099000
Email: info@clarenanederland.nl
Internet: www.clarenanederland.nl

KvK nr 24267285
BTW nr NL001623373B50

3 Levering, verzendkosten

Uw bestelling wordt geleverd op het door u opgegeven afleveradres. Levering is uitsluitend mogelijk op adressen binnen Nederland.

Bestellingen worden normaal gesproken binnen vijf werkdagen geleverd. Bij langere levertijden zal CLNL dit bij de productbeschrijvingen vermelden.

Mochten onverhoopt niet alle gewenste artikelen op voorraad zijn, dan zijn deelleveringen mogelijk voor zover dit voor u redelijk is. U betaalt geen porto voor naleveringen.

Tot een bestelling van EUR 50,00 brengt CLNL 6,75 verzendkosten per bestelling in rekening. Voor bestellingen vanaf EUR 50,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Facturering is uitsluitend mogelijk aan factuuradressen binnen Nederland.

4 Herroepingsrecht, uitsluiting herroepingsrecht, retourzendingskosten

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Informatie over herroeping

Herroepingsrecht

U kunt de koop binnen 14 dagen zonder opgave van redenen in tekstvorm (bv. brief, fax,  e-mail) ontbinden. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, echter niet voordat de ontvanger de producten heeft ontvangen (bij herhaalde levering van gelijksoortige producten niet voor ontvangst van de eerste deellevering). De consument kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. De ontbinding dient gericht te worden aan:

Clarena Nederland
Loevesteinlaan 238, 2533 BA Den Haag  t.a.v. Afdeling Retouren, Telefoon: + 31 (0)7
0-3099000, Email: info@clarenanederland.nl

Gevolgen van een herroeping

Bij een geldige herroeping dienen beide partijen de ontvangen prestaties terug te geven en eventueel ontvangen baten (bv. rente) af te geven. Kunt u de ontvangen prestaties en baten (bv. gebruiksvoordelen) niet of deels niet of slechts in verslechterde toestand teruggeven resp. afgeven, dan dient u ons wat dit betreft een schadevergoeding te betalen. Voor een verslechtering van de producten of voor ontvangen baten hoeft u uitsluitend een schadevergoeding te betalen als de baten of de verslechtering het gevolg zijn van omgang met de producten die verdergaat dan het controleren van de eigenschappen en de werking. Met het "controleren van de eigenschappen en de werking" wordt het testen en uitproberen van de betreffende producten bedoeld, zoals dit in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Producten die als pakket verzonden kunnen worden, dienen voor eigen risico te worden teruggestuurd. U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen, als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan EUR 40 of als u bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending. Producten die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u opgehaald. Aan een verplichting tot terugbetaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden. Deze termijn vangt aan op het tijdstip van de ontbinding en derhalve bij ontvangst door Clarena Nederland van uw herroepingsverklaring.

Uitsluiting herroepingsrecht

Er bestaat geen herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand voor de levering van producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die eenduidig op persoonlijke behoeften zijn toegesneden of die op grond van hun gesteldheid niet voor retournering geschikt zijn of snel bederven kunnen of waarvan de vervaldatum is overschreden.

Retourzendingskosten

U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan EUR 40 of als u bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending. Zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending, dan zorgt Clarena Nederland ervoor dat de producten bij u worden opgehaald of u krijgt de verzendkosten vergoed. Wij verzoeken u om voor de verdere afhandeling contact op te nemen met de Clarena-klantenservice via info@clarenanederland.nl of telefonisch onder + 31 (0) 6 3989 1064 op dinsdag - donderdag van 9 – 17 uur en op vrijdag van 9 – 13 uur.

5 Prijzen

De op internet genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6 Ontvangst van de factuur

De klant ontvangt de factuur in pdf-formaat op het door hem aangegeven e-mailadres. Een verandering van het e-mailadres moet men onmiddellijk schriftelijk aan CLNL meedelen. Met de bezorging van de factuur per e-mail vervalt de factuur in papiervorm.

7 Vervaldata en betaling

U kunt de koopprijs per factuur (onder de in § 6a genoemde voorwaarden), ideal betalen.

8 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot aan de volledige betaling hiervan eigendom van CLNL.

9 Garantie, schadevergoeding, teruggave

Vertonen de geleverde producten gebreken, dan is CLNL conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor zover geen afwijkende regelingen van toepassing zijn.

Zorgt CLNL alsnog voor correcte nakoming en heeft deze nakoming door middel van een vervangende levering plaatsgevonden, dan bent u verplicht om de eerst geleverde producten binnen 30 dagen op kosten van CLNL naar CLNL terug te sturen. De producten met gebreken dienen volgens de wettelijke voorschriften teruggezonden te worden. Clarena Nederland behoudt zich het recht voor om onder de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.

Bij vragen over gebreken en over de afhandeling van reclamaties kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@clarenanederland.nl

CLNL is onbeperkt aansprakelijk als de oorzaak van de schade op opzet of grove nalatigheid berust.

Voorts is CLNL aansprakelijk bij een licht nalatige schending van wezenlijke plichten als deze schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of voor de schending van plichten als het vervullen van deze plichten een correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt of van plichten waarbij u er normaal gesproken op mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In dat geval is CLNL echter uitsluitend aansprakelijk voor de te voorziene schade die eigen is aan deze overeenkomst. CLNL is niet aansprakelijk voor een licht nalatige schending van andere dan in de bovenstaande zinnen genoemde plichten.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij verwijtbare schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na overname van de garantie voor de gesteldheid van het product en bij op bedrieglijke wijze verzwegen gebreken. Productaansprakelijkheid op grond van de Nederlandse wet blijft onverminderd gelden.

Voor zover de aansprakelijkheid van CLNL uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

10 Toekenning van rechten / recensies van klanten

CLNL kent u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht toe om de u als of via de CLNL-website ter beschikking gestelde CLNL-content voor eigen doeleinden te gebruiken. Dit omvat het recht om de CLNL-content onveranderd voor het genoemde doel op een eigen eindapparaat te vermenigvuldigen als en voor zover deze vermenigvuldiging voor het gebruik van de CLNL-content noodzakelijk is en de CLNL-content voor vermenigvuldiging bedoeld en geschikt is. Andere gebruiksrechten worden u niet toegekend. U hebt - voor zover in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toegestaan - in het bijzonder niet het recht om de u ter beschikking gestelde CLNL-content geheel of gedeeltelijk aan derden door te geven, derden toegang hiertoe te verlenen, deze content op andere wijze dan door gebruik van uitdrukkelijk hiervoor bedoelde functionaliteiten te wijzigen of op andere wijze te bewerken of voor het opstellen van een eigen databank en/of een informatiedienst te gebruiken.

Als u ervoor kiest om door middel van de door CLNL ter beschikking gestelde functionaliteiten op de CLNL-website content te plaatsen, dan verleent u CLNL het niet-exclusieve recht om de door u geplaatste content bewerkt of onbewerkt op de CLNL-website en via andere media te vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar toegankelijk te maken en op andere wijze in verband met de producten en diensten van CLNL te publiceren. CLNL kan de door u geplaatste content onder de hiervoor gebruikte naam gebruiken, behoudt zich echter het recht voor om deze naam in te korten of weg te laten. CLNL behoudt zich het recht voor om content niet of slechts voor een beperkte periode op de CLNL-website weer te geven en deze in te korten of te wijzigen. Door gebruikers geplaatste content geeft uitsluitend de mening van klanten weer.

11 Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de CLNL-website en de CLNL webshop verzamelen wij bepaalde – ook persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u bij de informatie over gegevensbescherming.

12 Toepasselijk recht

Van toepassing is het Nederlands recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG).

 

Algemene voorwaarden

Voor gebruik van de BEAUTY BUSINESS PARTNER-webshop gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden van BEAUTY BUSINESS PARTNER (hierna: "BBP") in de versie die geldt bij het plaatsen van de bestelling.
U kunt de Algemene Voorwaarden opslaan en/of afdrukken. U kunt deze ook via onze website oproepen.

2 Overeenkomst en bestelprocedure, taal overeenkomst en contractanten

Het gehele aanbod in de BBP-webshop is vrijblijvend. Een overeenkomst tussen u en CLARENA NEDERLAND komt tot stand door uw bestelling per e-mail en de aanvaarding hiervan door CLARENA NEDERLAND. Direct na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een automatische e-mail, waarin uw bestelling wordt samengevat. Deze e-mail is uitsluitend bedoeld ter informatie. CLARENA NEDERLAND heeft hiermee uw bestelling nog niet aanvaard. Als u na ontvangst van een factuur of bij levering (rembourszending) betaalt, dan aanvaardt CLARENA NEDERLAND uw bestelling bij verzending hiervan. Voor zover niet anders vermeld in de webshop, zal uw bestelling binnen vijf werkdagen worden verzonden. Bij betaling per Ideal wordt uw bestelling aanvaard en de overeenkomst gesloten door het belasten van uw creditkaart of de betreffende bankrekening. Voor zover er in de webshop betreffende de levertijd niets anders wordt vermeld, zal uw bestelling ook in dit geval binnen vijf werkdagen worden verzonden.
CLARENA NEDERLAND verkoopt alle producten uitsluitend in gezinshoeveelheden. Dit betreft enerzijds het aantal producten van een bestelling, anderzijds ook het aantal producten van meerdere bestellingen die groter zijn dan een gezinshoeveelheid.
Als u het gewenste product hebt gevonden, kunt u dit vrijblijvend in uw winkelmandje leggen door op de knop In uw winkelmandje te klikken. De inhoud van uw winkelmandje kunt u op elk moment vrijblijvend bekijken door op de knop Winkelmandje te klikken. U kunt altijd producten uit uw winkelmandje verwijderen door op de X-knop (product wissen) te klikken. Ook kunt u de aantallen veranderen. Als u de producten in uw winkelmandje wilt kopen, klikt u op de knop Naar de kassa. Vervolgens voert u uw gegevens in. De verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *. U hoeft zich niet te registreren. De gegevens worden versleuteld overgedragen. Als u uw gegevens hebt ingevoerd, gaat u naar de bestelpagina waar u uw gegevens nogmaals kunt controleren. U kunt gegevens wijzigen door op de "terug-knop" of op de knop Wijzigen te klikken. Door op de knop “Bestellen met verplichting tot betalen” te klikken, sluit u de bestelprocedure af. Voordat u op de knop Definitief bestellen klikt, kunt u deze procedure op elk moment afbreken door het browservenster te sluiten.
U hebt de mogelijkheid zich te registreren en een account aan te maken. In dat geval wordt de tekst van de overeenkomst door ons opgeslagen. U kunt deze tekst dan via uw account oproepen. Wilt u zich niet registeren, dan wordt de tekst van de overeenkomst niet opgeslagen.
De taal van de overeenkomst is Nederlands.
De overeenkomst tussen u en CLARENA NEDERLAND komt tot stand met:

CLARENA NEDERLAND
Willem Elsschotsingel 51
2182 ZS Hillegom
Telefoon: + 31 (0) 6 3989 1064
Email: servicecenter@clarenanederland.nl
Internet: www.clarenanederland.nl


3 Levering, verzendkosten

Uw bestelling wordt geleverd op het door u opgegeven afleveradres. Levering is uitsluitend mogelijk op adressen binnen Nederland.
Bestellingen worden normaal gesproken binnen vijf werkdagen geleverd. Bij langere levertijden zal CLARENA NEDERLAND dit bij de productbeschrijvingen vermelden.
Mochten onverhoopt niet alle gewenste artikelen op voorraad zijn, dan zijn deelleveringen mogelijk voor zover dit voor u redelijk is. U betaalt geen porto voor naleveringen.
Tot een bestelling van EUR 50,00 brengt CLARENA NEDERLAND 6,75 verzendkosten per bestelling in rekening. Voor bestellingen vanaf EUR 50,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Facturering is uitsluitend mogelijk aan factuuradressen binnen Nederland.

4 Herroepingsrecht, uitsluiting herroepingsrecht, retourzendingskosten

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:
Informatie over herroeping

Herroepingsrecht

U kunt de koop binnen 14 dagen zonder opgave van redenen in tekstvorm (bv. brief, fax, e-mail) ontbinden. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, echter niet voordat de ontvanger de producten heeft ontvangen (bij herhaalde levering van gelijksoortige producten niet voor ontvangst van de eerste deellevering). De consument kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. De ontbinding dient gericht te worden aan:
Beaute Business Partner Willem Elschotsingel 51, 2182 ZS Hillegom t.a.v. Afdeling Retouren, Telefoon: + 31 (0) 6 3989 1064, Email: info@clarenanederland.nl


Gevolgen van een herroeping
Bij een geldige herroeping dienen beide partijen de ontvangen prestaties terug te geven en eventueel ontvangen baten (bv. rente) af te geven. Kunt u de ontvangen prestaties en baten (bv. gebruiksvoordelen) niet of deels niet of slechts in verslechterde toestand teruggeven resp. afgeven, dan dient u ons wat dit betreft een schadevergoeding te betalen. Voor een verslechtering van de producten of voor ontvangen baten hoeft u uitsluitend een schadevergoeding te betalen als de baten of de verslechtering het gevolg zijn van omgang met de producten die verdergaat dan het controleren van de eigenschappen en de werking. Met het "controleren van de eigenschappen en de werking" wordt het testen en uitproberen van de betreffende producten bedoeld, zoals dit in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Producten die als pakket verzonden kunnen worden, dienen voor eigen risico te worden teruggestuurd. U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen, als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan EUR 40 of als u bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending. Producten die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u opgehaald. Aan een verplichting tot terugbetaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden. Deze termijn vangt aan op het tijdstip van de ontbinding en derhalve bij ontvangst door Clarena Nederland van uw herroepingsverklaring.

Uitsluiting herroepingsrecht
Er bestaat geen herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand voor de levering van producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die eenduidig op persoonlijke behoeften zijn toegesneden of die op grond van hun gesteldheid niet voor retournering geschikt zijn of snel bederven kunnen of waarvan de vervaldatum is overschreden.
Retourzendingskosten
U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan EUR 40 of als u bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending. Zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending, dan zorgt Clarena Nederland ervoor dat de producten bij u worden opgehaald of u krijgt de verzendkosten vergoed. Wij verzoeken u om voor de verdere afhandeling contact op te nemen met de Clarena-klantenservice via servicecenter@clarenanederland.nl of telefonisch onder + 31 (0) 6 3989 1064 op dinsdag - donderdag van 9 – 17 uur en op vrijdag van 9 – 13 uur.

5 Prijzen

De op internet genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6 Ontvangst van de factuur

De klant ontvangt de factuur in pdf-formaat op het door hem aangegeven e-mailadres. Een verandering van het e-mailadres moet men onmiddellijk schriftelijk aan Clarena Nederland meedelen. Met de bezorging van de factuur per e-mail vervalt de factuur in papiervorm.

7 Vervaldata en betaling

U kunt de koopprijs per factuur (onder de in § 6a genoemde voorwaarden), ideal betalen.

8 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot aan de volledige betaling hiervan eigendom van Clarena Nederland.

9 Garantie, schadevergoeding, teruggave

Vertonen de geleverde producten gebreken, dan is Clarena Nederland conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor zover geen afwijkende regelingen van toepassing zijn.
Zorgt Clarena Nederland alsnog voor correcte nakoming en heeft deze nakoming door middel van een vervangende levering plaatsgevonden, dan bent u verplicht om de eerst geleverde producten binnen 30 dagen op kosten van Clarena Nederland naar Clarena Nederland terug te sturen. De producten met gebreken dienen volgens de wettelijke voorschriften teruggezonden te worden. Clarena Nederland behoudt zich het recht voor om onder de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.
Bij vragen over gebreken en over de afhandeling van reclamaties kunt u contact opnemen met onze klantenservice via servicecenter@clarenanederland.nl
Clarena Nederland is onbeperkt aansprakelijk als de oorzaak van de schade op opzet of grove nalatigheid berust.
Voorts is Clarena Nederland aansprakelijk bij een licht nalatige schending van wezenlijke plichten als deze schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of voor de schending van plichten als het vervullen van deze plichten een correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt of van plichten waarbij u er normaal gesproken op mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In dat geval is Clarena Nederland echter uitsluitend aansprakelijk voor de te voorziene schade die eigen is aan deze overeenkomst. Clarena Nederland is niet aansprakelijk voor een licht nalatige schending van andere dan in de bovenstaande zinnen genoemde plichten.
De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij verwijtbare schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na overname van de garantie voor de gesteldheid van het product en bij op bedrieglijke wijze verzwegen gebreken. Productaansprakelijkheid op grond van de Nederlandse wet blijft onverminderd gelden.
Voor zover de aansprakelijkheid van Clarena Nederland uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

10 Toekenning van rechten / recensies van klanten

Clarena Nederland kent u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht toe om de u als of via de CLARENA NEDERLAND-website ter beschikking gestelde CLARENA NEDERLAND-content voor eigen doeleinden te gebruiken. Dit omvat het recht om de CLARENA NEDERLAND-content onveranderd voor het genoemde doel op een eigen eindapparaat te vermenigvuldigen als en voor zover deze vermenigvuldiging voor het gebruik van de CLARENA NEDERLAND-content noodzakelijk is en de CLARENA NEDERLAND-content voor vermenigvuldiging bedoeld en geschikt is. Andere gebruiksrechten worden u niet toegekend. U hebt - voor zover in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toegestaan - in het bijzonder niet het recht om de u ter beschikking gestelde CLARENA NEDERLAND-content geheel of gedeeltelijk aan derden door te geven, derden toegang hiertoe te verlenen, deze content op andere wijze dan door gebruik van uitdrukkelijk hiervoor bedoelde functionaliteiten te wijzigen of op andere wijze te bewerken of voor het opstellen van een eigen databank en/of een informatiedienst te gebruiken.
Als u ervoor kiest om door middel van de door CLARENA NEDERLAND ter beschikking gestelde functionaliteiten op de CLARENA NEDERLAND-website content te plaatsen, dan verleent u CLARENA NEDERLAND het niet-exclusieve recht om de door u geplaatste content bewerkt of onbewerkt op de CLARENA NEDERLAND-website en via andere media te vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar toegankelijk te maken en op andere wijze in verband met de producten en diensten van CLARENA NEDERLAND te publiceren. CLARENA NEDERLAND kan de door u geplaatste content onder de hiervoor gebruikte naam gebruiken, behoudt zich echter het recht voor om deze naam in te korten of weg te laten. CLARENA NEDERLAND behoudt zich het recht voor om content niet of slechts voor een beperkte periode op de CLARENA NEDERLAND-website weer te geven en deze in te korten of te wijzigen. Door gebruikers geplaatste content geeft uitsluitend de mening van klanten weer.

11 Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de CLARENA NEDERLAND-website en de CLARENA NEDERLAND webshop verzamelen wij bepaalde – ook persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u bij de informatie over gegevensbescherming.

12 Toepasselijk recht

Van toepassing is het Nederlands recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG).(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2021 Clarena Nederland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel